Hareskov-Værløse Tennisklub

Forening i Udvikling

Fuldstændig dagsorden til generalforsamlingen 21. marts 2018

Gå tilbage til alle nyheder
 • 09.03.2018
 • Hareskov - Værløse Tennisklub

Indkaldelse til generalforsamling 2018 for Hareskov Værløse Tennisklub (HVT)

Afholdes onsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Værløsehallerne, tennislokalet på 1. sal, Stiager 8, 3500 Værløse.

 

Dagsorden i henhold til vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning - klik her
 3. Beretning fra udvalgsformænd - klik her
 4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse - klik her
 5. Behandling af forslag (specificeret)
 6. Bestyrelsen stiller forslag om et fast årligt tillæg til det ordinære medlemskontingent med henblik på opsparing til fremtidige anlægsinvesteringer - klik her
 7. Forelæggelse af budgetforslag til godkendelse - klik her
 8. Valg af formand (lige år)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Henrik Kaltoft
 1. Valg af projektansvarlig (lige år)
 • Ulrik Abild ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Helle Stenvang
 1. Valg af formænd for de faste udvalg:
 2. Ungdomsudvalg (lige år)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Carstensen
 1. Valg af to bestyrelsessuppleanter (for et år)
 • Bestyrelsen foreslår Jan Lund-Kühl og genvalg af Susanne Schøtt.
 1. Valg af én revisor (Anders Gabe ikke på valg)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Peer Albeck
 1. Valg af én revisorsuppleant (for et år)
 • Bestyrelsen foreslår genvalg af Morten Larsen

 

Supplerende information til dagsordenen:

 • Bestyrelsen vil på generalforsamlingen under pkt. 5 a) foreslå teksten justeret således at der i lighed med beslutningen på generalforsamlingen i 2017 ikke er tale om et “fast årligt tillæg” men derimod et tillæg, som hvert år skal godkendes på generalforsamlingen. Det fremsatte forslag afspejler denne justering.
 • Følgende bestyrelsesmedlemmer/-hverv er ikke på valg (vælges i ulige år): Næstformand (Peter Hovind), kasserer (Andreas Asmussen), motionistudvalgsformand (Kim Thines) og seniorudvalgsformand (Alexander Hviid).
 • Vi forventer at afslutte generalforsamlingen senest kl. 22.00.

Bemærk venligst at stemmeberettigede og valgbare er kun restancefri helårsmedlemmer, der er fyldt 16 år, og som har været medlem en måned. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt møde eller ved skriftlig fuldmagt til et navngivet medlem. Ingen kan afgive mere end tre stemmer. Skriftlig afstemning finder sted, når blot en af de tilstedeværende ønsker det.

Det er dirigenten, der på generalforsamlingen formelt tager stilling til en fuldmagts gyldighed.

Værløse d. 8. marts 2018

 

På vegne af bestyrelsen i Hareskov-Værløse Tennisklub

 

Henrik Kaltoft

Formand

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer, hvilket kan medføre, at der er elementer på sitet, du ikke kan se. Vi anbefaler, at du anvender en opdateret og mere sikker browser, som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge
Luk